OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 6 (14.12.2011)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 28. 03. 2012Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 9

Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo

dne 14. prosince 2011 v budově bývalé školy ve  Staňkovicích  v 19.30 hodin

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2011 do 30.11. 2011 – devíti hlasy

b)     rozpočtové opatření č.4 na úpravu rozpočtu 2011 – devíti hlasy

c)      rozpočet na rok 2012   - devíti hlasy

d)     rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015  – devíti hlasy

e)      obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – devíti hlasy

f)       dodatek smlouvy č. 13 se společností A.S.A. a.s. o cenách za svoz a uložení  komunálního odpadu – devíti hlasy

g)      plán rozvoje Obce Staňkovice na roky 2012 – 2016  devíti hlasy

h)     uzavření smlouvy s ing.arch. Milanem Vojtěchem na zpracování územního plánu  - devíti hlasy

i)        zpracovaný návrh zadání územního plánu – průzkumy a rozbory, devíti hlasy

j)       příspěvek Mateřské škole v Radvancích ve výši 17.500Kč – devíti hlasy

k)     záměr prodeje pozemků v katastrálním území Úžice  u Kutné Hory parcelní číslo 311, 317, 319, 321, 322 – devíti hlasy

l)        záměr prodeje zaplocených částí obecních pozemků v katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic číslo parcely 375/2, 874/1 a katastrální území Smilovice u Staňkovic číslo parcely 1136 – devíti hlasy

m)   příspěvek na prapor pro Okresní sdružení hasičů Kutná Hora ve výši 500 Kč – devíti hlasy

n)     s podpisem smlouvy  o smlouvě budoucí s Elektrostavem Strakonice o zřízení věcného břemene na uložení elektrického kabele spolu s kanalizačním potrubím.

o)      pasport  místních komunikací

 

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od  30. 9. do 14.12. 2011

b)     rozpočet na rok 2012 Svazku obcí Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

c)      rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015 Svazku obcí Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

 

Jaroslav Urban, starosta

Ověřili : Ing. Miroslav Stoupa, Vladimír Melda