OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 4 (22.06.2011)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 28. 03. 2012Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 9

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne

22. června  2011v budově bývalé školy ve  Staňkovicích  v 19.30 hodin

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2011 do 31.5. 2011 – šesti hlasy

b)     rozpočtové opatření č.2 na úpravu rozpočtu 2011 – šesti hlasy

c)      žádost k Městskému úřadu v Kutné Hoře o pořízení  nového ÚP Obce Staňkovice – šesti hlasy

d)     zpracovatele ÚP obce ing. arch. Milana Vojtěcha ze Semezic – šesti hlasy

e)      starostu obce jako kontaktní  osobu při pořízení ÚP – šesti hlasy

f)       závěrečný účet „s výhradami“ – šesti hlasy

g)      uzavření smlouvy o zajištění požární bezpečnosti v katastru obce mezi  HS  Rataje/Sázavou a Obcí Staňkovice – šesti hlasy                                                                                                                                                                                         

h)     záměr na prodej obecního zaploceného pozemku u čp. 10 ve Staňkovicích, číslo parcely 874/15 o výměře 61 m2 – šesti hlasy

i)        smlouvu o dílo č. 9/2011a dodatek č.1 k této smlouvě s firmou  SILMEXEM  s.r.o. na opravu vjezdů, místních komunikací a odstavných ploch  – šesti hlasy

j)       uzavření smlouvy o věcném břemeni (uložení el. kabelu) s panem Pavlem Šťastným Staňkovice č.46

k)     závěrečný účet Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2010

 

 

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od  24. 3. do 22. 6. 2011

 

Jaroslav Urban, starosta

Ověřili : Jaroslav  Kulhavý, Vladimír Melda