OBECNÍ ÚŘAD >> VYHLÁŠKY>>2011>>Vyhláška č.1/2011

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 28. 03. 2012Vyhláška č.1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Staňkovice  č. 1/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

            Zastupitelstvo obce Staňkovice vydává dne 14.12.2011 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. 1

 

            Správu poplatku vykonává Obecní úřad  Staňkovice. (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

 

Čl. 2

Poplatník

 

Poplatek platí:

           

           1) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný  nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

 

           

           2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

            1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí 250 Kč a je tvořena:

a) z částky           100  Kč za kalendářní rok  a

b) z částky    150 Kč za kalendářní rok,  stanovené  podle  skutečných  nákladů  obce    předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily  186.129,00 Kč a byly rozúčtovány takto186.129: 283 = 657Kč .

 

 

            2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí   500,00 Kč a je tvořena:        

a) z částky  300  Kč za kalendářní rok a

b) z částky  200  Kč za kalendářní rok, stanovené stejným způsobem jako v Čl. 3 odst. 1 písm. b).

 

            3) V případě změny místa trvalého pobytu či změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

 

Čl. 4

Osvobození 

 

            1) Od poplatku jsou osvobozeni:

a) děti s neukončenou povinnou školní docházkou

b) poplatníci  kteří vlastní nemovitost neobyvatelnou

c) poplatníci kteří se prokazatelně dlouhodobě nezdržují v obci

           

           2) Vznik i zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik či zánik nároku na osvobození.

 

Čl. 5

Splatnost

 

            1) Poplatek je splatný v pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem či  poštovní poukázkou:

jednorázově v termínu do    31. 7. kalendářního roku

 

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 

            1) Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

           

            2) Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví k této stavbě, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

 

 

 

 

Čl. 7

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 8

Prominutí

 

            Obec může na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti.

 

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2008 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 10.12.2008.

 

Čl. 10

Účinnost

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011.

 

 

 

.................................                                                                           ..................................                                    místostarosta                                                                                           starosta

Alena Drobková                                                                                  Jaroslav Urban

 

 

Vyvěšeno:  14.12.2011                                                                        Sejmuto: