OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 3 (09.02.2007)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 25. 04. 2007Usnesení č3

Usnesení  č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne

 9. února 2007 v Hostinci nad Lipami ve Smilovicích. v 19 hodin.

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice

 

1)      Berou na vědomí: činnost obecního úřadu za období od 13.12.2006 do 9.2.02007

2)      Schvalují:

a)      zprávu  finančního výboru o hospodaření obce

b)     rozpočtové opatření č. 1 k úpravě rozpočtu roku 2007

c)      kupní smlouvu mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Staňkovice  o prodeji pozemků p.č. 133/1, 133/2, 133/3, 134/1, 134/2, 137, 138,  143/1, 143/2, 182, 301/1, 302, 306/1, 306/2, 307, 399, 400/1, 400/2,470/1, 470/2, 482/2, 505/1, 505/2, 659, 660, 661/1, 661/2, 733, 734, 745/1,745/2,751/1,751/2,762,763 o celkové výměře 81231m2 za dohodnutou cenu 561.500 Kč do vlastnictví obce - osmi hlasy.

d)     úpravu odměn zastupitelů obce dle nařízení vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů a  nařízení vlády č. 614/2006 s platností od 1.1. 2007.

e)      záměr prodeje části obecního pozemku č.p. 1164 kat. území Smilovice u Staňkovic

f)       začlenění území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s.- osmi hlasy

3)      Pověřují  starostu obce  dále jednat se společností .A.S.A.  a uzavřít  smlouvu o   skládkování  na skládce společnosti PERGO a.s. v Blátě  bez poplatků.

Jednat s Městským úřadem Uhlířské Janovice o  kompenzaci poplatků za uložení odpadu vyplývajícího ze zákona o odpadech.

 

Jaroslav Urban                                                       Alena Drobková

  starosta obce                                                                                     místostarostka obce