VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 14.12.2005 - Zápis a usnesení č.15

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 02. 07. 2006

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
- Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 14. prosince 2005 v budově bývalé školy ve Staňkovicích v 19 hodin.
- Usnesení č.15


Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 14. prosince 2005

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne  14. prosince 2005 v budově bývalé školy ve Staňkovicích v 19 hodin.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Josef Rettig

 

Program:         1) Zahájení

2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Kontrola  zápisu z minulé schůze ze dne 5.10. 2005

4) Činnost OÚ za období od  6.10.  do 14. 12 2005.

5) Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření a zpráva předsedů 

     ostatních výborů a komisí

6) Rozpočet na rok 2006

7) Volební program.

8) Různé.

                        9) Diskuse.

                      10) Usnesení

                      11) Závěr.

 

Schůzi zahájil starosta pan Jaroslav Urban přivítáním přítomných. Jmenoval zapisovatele  (Alenu Drobkovou) a ověřovatele zápisu (Jiřího Kmocha a Jaroslava Kulhavého). Seznámil přítomné s programem schůze a dal o něm hlasovat. S programem souhlasilo osm zastupitelů obce. Paní Drobková přečetla zápis z minulé schůze z 5.10.2005. K zápisu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádné připomínky. Starosta  seznámil přítomné s činností obecního úřadu v období od 6. října  do 14. prosince 2005. Obecní úřad se hlavně zabýval zajišťováním přípravných prací k plynofikaci osad Smilovice a Chlum (stavební povolení a výběrové řízení). Ze stavební činnosti obdržel obecní úřad  od Městského   úřadu v Uhlířských Janovicích stavební povolení na stavbu rodinného domu v Nové Vsi a kolaudaci studny pro manžele Stránských, kolaudaci pro manžele Škodovi ze Staňkovic  na provedení ústředního vytápění v rodinném domě a rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby  pro ZAS Úžice, a.s..Dále se vyjadřoval k projektu odstranění dopravní závady u čp.1 ve Staňkovicích.  Odsouhlasil skutečnosti na  žádosti paní Margity Jonákové o poskytnutí opakovaného příspěvku  na provoz telefonní stanice. S archeologickým ústavem byla uzavřená smlouva o výzkumu při provádění  zemních prací budoucího plynovodu Smilovice, Chlum. Poplatek za tento výzkum činí 9.766 Kč. Starosta seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na zadání výstavby plynovodu. Výběrové řízení bylo podle nových předpisů dvoukolové. Přihlásilo se do něho sedm stavebních firem. Tyto firmy se zúčastnily obou kol. Výběrové řízení připravil a řídil ing. Hubáček. Rozhodujícím ukazatelem byla cena díla. Soutěž vyhrála firma Suchý ze Zásmuk,   s hodnotou díla  ve výši 2.908.806 Kč. Zahájení stavby je plánováno na březen 2006.

Dále byl podepsán dodatek č.7 ke smlouvě č.10100/002 se společností PERGO a.s. o svozu a likvidaci odpadu na rok 2006, dodatek ke smlouvě o odběru plynu a byla uzavřena smlouva se Svazkem obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví o pronájmu nebytových prostor pro provoz vysokorychlostního internetu. Jedná se o umístění počítače do knihovny a umožnění přístupu našim obyvatelům k internetu.

Dne 25.listopadu se starosta zúčastnil schůzky starostů v Kutné Hoře, kde byli seznámeni s připravovaným správním řádem. Dne 9. listopadu proběhl předběžný  přezkum hospodaření. .

 

Pan Václav Říha přečetl zprávu o hospodaření obce od 1. ledna do 30. listopadu. Příjmy v tomto období činily  celkem 1.739.646 Kč v tomto členění: vlastní příjmy 151.495Kč, úroky 61.428 Kč, od FÚ Uhlířské Janovice 1.524.523 Kč a od Krajského úřadu  2.200 Kč. Celkové výdaje činily 1.493.631 Kč v tomto členění : zemědělství 6.568 Kč, doprava 13.067 Kč, vzdělávání 51.304 Kč, kultura 9.858 Kč, služby 555 765 Kč, ochrana životního prostředí 164.127 Kč, příspěvky 1.390 Kč a samospráva 691.552 Kč. Ostatní předsedové komise a výborů neměli další příspěvky.

Pan Jiří Štěrba přečetl rozpočet na rok 2006. Příjmy  jsou plánovány ve výši 1.904,55 tisíc Kč a výdaje ve výši 5.419 tisíc Kč. Rozpočet je schodkový a rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vyrovnán  z hospodaření minulých let .Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce od 30.listopadu 2005 a vypracován dle rozpočt. výhledu.

 Volební program  se zaměřuje stále na plynofikaci a „Změnu č. 2 územního plánu“.  U „Změny č. 2 územního plánu“  se čeká na vyjádření krajského úřadu.  Další   body volebního programu jsou splněny . 

Starosta přečetl vyhlášku č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazby poplatků  zůstávají stejné jako v roce 2005. Osm členů zastupitelstva obce vyhlášku schválilo.

V bodu různé  dal starosta hlasovat o příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR na zřízení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v budově OÚ Červené Janovice. Výše příspěvku je 1 Kč na obyvatele. Osm členů zastupitelstva obce s tímto příspěvkem souhlasí. Dále dal hlasovat o poskytnutí sponzorského daru (hraček) pro MŠ v Radvanicích ve výši 5.636 Kč. Osm členů zastupitelstva se sponzorským darem souhlasí.

Starosta dal hlasovat  o výměně  pozemku obecní cesty č.p. 839/1 stavební parcely č.p 51 (jedná se o přesunutí obecní cesty na okraj parcely, kterou tato cesta dělí od parcely č. 49/2) katastrální území Staňkovice u Uhlířských Janovic za podmínek, že si vlastník stavební parcely zajistí a zaplatí zaměření Katastrálním úřadem.Osm členů zastupitelstva obce souhlasí s touto výměnou.

Na schůzi zastupitelstva obce dne 5.10. byl odsouhlasen nákup části pozemku č.parcely 646 pana Kulhavého na  obecní cestu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k objednání zaměření pozemku a uzavření kupní smlouvy s vlastníky.

Starosta dal hlasovat o schválení  „Rozpočtového opatření č. 3“ , které je přiloženo u zápisu. Osm členů zastupitelstva obce schválilo toto rozpočtové opatření.

Starosta jmenoval inventurní komisi ve složení: předseda Jaroslav Kulhavý, členové Jiří Kmoch, Jaroslav Zahradníček.

Na závěr přečetl starosta návrh usnesení. S jeho zněním souhlasilo všech osm členů zastupitelstva obce a dále  dal  hlasovat o uzavření smlouvy o zpětném odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,a.s. Osm členů souhlasilo.

Schůze skončila v 21 hodin.

Zapsala Drobková

 

 

Usnesení  č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 14. 12. 2005  v budově bývalé školy ve Staňkovicích.

 

 

Zastupitelé berou na vědomí:

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

Alena Drobková

místostarostka obce

 

Jaroslav Urban

starosta obce

 

Ověřili: 

Jiří Kmoch 

Jaroslav Kulhavý