VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 10.6.2005 - Zápis a usnesení č.14

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 02. 07. 2006

- Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 5. října 2005 v budově bývalé školy ve Staňkovicích v 19 hodin.
- Usnesení č. 14

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 5.10.2005 - Zápis a usnesení

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne  5. října  2005 v budově bývalé školy ve Staňkovicích v 19 hodin.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Jaroslav Kulhavý, Jindřich Kašpar,Vladimír Melda, Kmoch Jiří

 

Program:         1) Zahájení

2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Kontrola  zápisu z minulé schůze ze dne 10.6. 2005

4) Činnost OÚ za období od 10.6 do 5.10. 2005.

5) Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření a zpráva předsedů 

     ostatních výborů a komisí

6) Volební program.

7) Různé.

8) Diskuse.

9) Usnesení

                      10) Závěr.

 

Schůzi zahájil starosta pan Jaroslav Urban, přivítáním přítomných. Jmenoval zapisovatele  (Alenu Drobkovou) a ověřovatele zápisu (Václava Říhu a Jaroslava Zahradníčka). Seznámil přítomné s programem schůze a dal o něm hlasovat. S programem souhlasilo pět zastupitelů obce. Paní Drobková přečetla zápis z minulé schůze z 10.6.2005. K zápisu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádné připomínky. Starosta  seznámil přítomné s činností obecního úřadu v období od 10. března do 5. října 2005. Obecní úřad se hlavně zabýval pracemi na „Změně č. 2 Územního plánu Staňkovice“ a zajišťováním přípravných prací k plynofikaci osad Smilovice a Chlum (zahájené stavebního řízení). Ze stavební činnosti obdržel obecní úřad  od Městského   úřadu v Uhlířských Janovicích stavební povolení pro manžele Zeminovi na stavbu rodinného domu ve Smilovicích,  manžele Maksovi  na stavbu skladu pro stroje, projekt na ústřední vytápění manželů Škodových ze Staňkovic, povolení k odběru vody  pro manžele Stránský z Nové Vsi a kolaudační rozhodnutí pana Zahradníka z Nové Vsi na plynofikaci rodinného domu. Ohlášení drobných staveb a oprav nemovitostí  obdržel OÚ od pana Jaroslava Kulhavého ze Staňkovic ( oplocení  pozemku), Ludmily Dušovské (výměna vrat a oprava oplocení rodinného domu v Nové Vsi), manželů Drahotových z Chlumu ( výměna krytiny na rodinném domě), manželů Štíchových ( výstavba odpadní jímky u rodinného domu  v Chlumu), paní Marešové ze Smilovic (drobná stavba), manželů Bělohradských (vyčištění prohloubení kopané studny ve Staňkovicích), pana Nepraše (opravy rodinného domu ve Smilovicích) a manželů Doktorových (stavba přístřešku na auto). Dne 20.června se starosta zúčastnil schůzky mikroregionu.  Dále starosta zadal firmě Brick s.r.o. opravu podlah v budově bývalé školy ve Staňkovicích, firmě Sobotka zavedení vody do budovy bývalé školy ve Staňkovicích z nově vybudované studny. Ve věci plynofikace osad Smilovice, Chlum byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na  zřízení věcného  břemene se SÚS  Kutná Hora o uložení plynovodu do vozovky,  OÚ obdržel druhou část projektu k žádosti o  stavební povolení  (cena 138 040 Kč), byl vydán návrh na stavební povolení a zahájeno stavební řízení u Městského úřadu v Uhlířských Janovicích. Ve věci řešení dopravní závady u čp.1 ve Staňkovicích OÚ podepsal čestné prohlášení o nezasahování do vozovky po dobu 5 let po ukončení stavby. Z krajského úřadu přišlo oznámení o částečném přezkumu hospodaření které bude probíhat  od 9. listopadu 2005.

Pan Václav Říha přečetl zprávu o hospodaření obce od 1. ledna do 31. srpna. Příjmy v tomto období činily  celkem 1.199.807 Kč v tomto členění: vlastní příjmy 116.629Kč, úroky 50.630 Kč, od FÚ Uhlířské Janovice 1.030.348 Kč a od Krajského úřadu  2.200 Kč. Celkové výdaje činily 1.172.191 Kč v tomto členění : zemědělství 6.568 Kč, doprava 13.067 Kč, vzdělávání 28.083 Kč, kultura 8.358 Kč, služby 247 112 Kč, ochrana životního prostředí 88.241 Kč, příspěvky 1.390 Kč a samospráva 545.880 Kč. Rozpočet podle jednotlivých oddílů nebyl překročen, pouze  u položek 1112, 1113, 1121, 2111, 2141, 5171, 5153, 6121, 5032, 5154 je nutná úprava rozpočtu. Starosta dal hlasovat o schválení  „Rozpočtového opatření č. 2“ , které je přiloženo u zápisu. Pět členů zastupitelstva obce schválilo toto rozpočtové opatření. Oprava rozpočtu bude provedena v měsíci říjnu. Ostatní předsedové komise a výborů neměli další příspěvky. Volební program  se zaměřuje stále na plynofikaci a „Změnu č. 2 územního plánu“. V měsíci říjnu bude zahájeno výběrové řízení na  dodavatele stavebních prací k plynofikaci. U „Změny č. 2 územního plánu“  se čeká na vyjádření krajského úřadu.  Další  dva body volebního programu jsou splněny ( oprava podlah a zavedení vody  v budově bývalé školy) a sečení  trávy na veřejných  prostranstvích je také plněno. 

V bodu různé  seznámil starosta přítomné s dopisy od manželů Šubrtových a manželů Voborníkových ve kterých žádají zjednání  nápravy  ohledně užívání cesty vedle jejich nemovitostí. Na Katastrálním úřadu v Kutné Hoře bylo zjištěno, že část cesty je obecní a zbývající část podle nemovitosti manželů Voborníkových je stále orná půda pana Jaroslava Kulhavého ze Staňkovic. Zastupitelé odsouhlasili pěti hlasy zbývající část cesty odkoupit, pokud ji vlastník  obci prodá.

V diskusi se pan Šíbal informoval  o  údržbě odpadu z Nové Vsi, který vede bezprostředně kolem jeho nemovitosti. Starosta  zadá tuto práci  ZAS Úžice, a.s..

Starosta seznámil přítomné se „Směrnicí o systému finanční kontroly“. Pět členů zastupitelstva směrnici schválilo..

Na závěr přečetl starosta návrh usnesení. S jeho zněním souhlasilo všech pět členů zastupitelstva obce.

Schůze skončila v 21 hodin.

Zapsala Drobková

 

 

Usnesení  č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 5.10. 2005  v budově bývalé školy ve Staňkovicích.

 

 

Zastupitelé berou na vědomí:

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

 

 

Ověřili: Václav Říha

            Jaroslav Zahradníček                                                      Jaroslav Urban

                                                                                Starosta