VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 10.6.2005 - Zápis a usnesení č.13

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 02. 07. 2006

- Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 10.6. 2005 v Hostinci Nad lipami ve Smilovicích v 19 hodin.
- Usnesení č. 13

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 10.6.2005 - Zápis a usnesení

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne  10.6.  2005 v Hostinci Nad lipami ve Smilovicích v 19 hodin.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Jaroslav Zahradníček, Jindřich Kašpar

 

Program:         1) Zahájení

2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Kontrola  zápisu z minulé schůze ze dne 18.3. 2005

4) Činnost OÚ za období od 18.03 do 10.6. 2005.

5) Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření a zpráva předsedů 

     ostatních výborů a komisí

6) Volební program.

7) Různé.

8) Diskuse.

9) Usnesení

                      10) Závěr.

 

Schůzi zahájil starosta pan Jaroslav Urban, přivítáním přítomných. Jmenoval zapisovatele  (Alenu Drobkovou) a ověřovatele zápisu (Josefa Rettiga, Meldu Vladimíra). Seznámil přítomné s programem schůze a dal o něm hlasovat. S programem souhlasilo sedm zastupitelů obce. Paní Drobková přečetla zápis z minulé schůze z 18.3.2005. K zápisu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádné připomínky. Starosta  seznámil přítomné s činností obecního úřadu v období od 18. března do 10. června 2005. Obecní úřad se hlavně zabýval pracemi na změně č. 2 Územního plánu Staňkovice a zajišťováním přípravných prací k plynofikaci osad Smilovice a Chlum. Ze stavební činnosti obdržel obecní úřad ohlášení drobné stavby na sklad dřeva pana Prokopa ze Smilovic, ohlášení opravy domu (výměna oken) od pana Zahradníka z Nové Vsi, ohlášení výměny plotu ve Smilovicích od pana Františka Makala z Uhlířských Janovic. Obdržel písemnosti o plynofikaci rodinných domků pana Škody ze Staňkovic a pana Mejstříka z Nové Vsi a kolaudaci přestavby rodinného domu rodiny Drobkových z Chlumu. Od MÚ Kutná Hora obdržel povolení čerpání vody pro obec do budovy bývalé školy ve Staňkovicích. Zástupce starosty se zúčastnil  místního šetření na  pozemku u Chlumu ohledně vyvážení fekálií na tento pozemek. Šetření prováděl odbor životního prostředí na základě dopisu pana ing. Povolného, který na tuto skutečnost ho upozornil. Ing. Povolný  zároveň zaslal dopis i na obecní úřad ve kterém si ještě  stěžovat na špatnou sjízdnost obecní cesty  k jeho chalupě a  umístění  zemědělských strojů pana Kmocha na obecním prostranství.

Pan Václav Říha předseda finančního výboru přečetl zprávu o hospodaření obce  od počátku roku do konce května. Příjmy jsou ve výši 657.547 Kč, z toho  vlastní 137.263 Kč. Výdaje podle kapitol jsou následující: zemědělství 5.608 Kč, doprava 13.067Kč, vzdělávání  28.083 Kč, služby 192.342 Kč, ochrana životního prostředí 88.241 Kč, příspěvky a samospráva 318.324 Kč.Celkem 654.914 Kč. Ke zprávě neměl nikdo z členů zastupitelstva obce připomínky. Starosta vyzval ostatní předsedy komisí a výborů, zda mají příspěvky do jednání. V přehledu činnosti obecního úřadu  je činnost stavební komise běžně citována a v ostatních případech zbývající výbory (sociální, kontrolní, ochrana veřejného pořádku) nemuseli nic projednávat.

V plnění volebního programu se pokračuje s přípravnými pracemi ohledně plynofikace Smilovic a Chlumu. Bylo zahájeno územní řízení stavebním odborem MÚ Uhlířské Janovcie. Dne 10.6. obdržel starosta návrh smlouvy o spolupráci od Středočeské plynárenské  a.s. a  po podpisu této smlouvy se vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Starosta dal návrh pověřit tímto úkolem ing. Hubáčka  z  KTP s.r.o Praha a zároveň  by ing. Hubáček prováděl i stavební dozor. Odměna ing. Hubáčka bude podle sazebníku. O svém návrhu dal hlasovat. S návrhem souhlasilo všech  sedm zastupitelů obce. Zájemcům o plynofikaci budou rozdány letáky na které vyznačí umístění plynoměrného domku na svých hranicích. Tyto dokumenty odevzdají do 20.6. 2005 na obecní úřad a ten je zašle projektantům. Příspěvek na plynofikaci bude ve výši 10.000 Kč a bude vybírán před započetím stavby. Vyúčtování příspěvku je 5.000 Kč hodnota plynoměrného domku a dalších 5.000 Kč  bude vráceno po započetí odebírání plynu domácností. Druhým   bodem volebního programu  je „Změna č. 2  Územního plánu obce Staňkovice“. Byly rozeslány dopisy  příslušným orgánům a institucím s  „Návrhem zadání   změny č. 2 Územního plánu obce Staňkovice“.  V tomto dokumentu byly zapracované  připomínky , které příslušné orgány a instituce  měly ke konceptu.   Oslovené orgány a  instituce s „Návrhem zadání   změny č. 2 ÚP“ souhlasí. Starosta dal hlasovat  o tomto návrhu. Sedm členů zastupitelstva obce souhlasí s „Návrhem zadání změny č. 2  Územního plánu obce Staňkovice“. Dalším bodem je úprava veřejného prostranství – sečení trávy.  Úpravu malých  veřejných prostranství u obytných domů si  provedou občané sami a velké plochy  ( zahrada u školy a OÚ, náves Smilovice a Staňkovice, prostranství u bytovky Staňkovice) budou posečeny  za úplatu. Ostatní akce volebního programu jako je výměna veřejného osvětlení, zavedení  vody do budovy bývalé školy ,  položení linolea v přízemí a oprava dřevěných podlah v patře budovy budou prováděny dodavatelsky.

V bodě různé starosta seznámil přítomné s možností prodeje akcií společnosti PERGO a.s. Uhlířské Janovice. O akcie má zájem společnost .A.S.A.   Starosta dal návrh akcie prodat, pokud  akcie  prodají všichni ostatní drobní akcionáři a nová společnost bude respektovat notářský zápis o skládkování zdarma pro naši obec. Šest zastupitelů s prodejem souhlasí a jeden se zdržel hlasování (Jaroslav Kulhavý).  Zastupitelé souhlasí sedmi hlasy s případnou výplatou mimořádných odměn pro zastupitele, pokud vyjde k tomuto vládní nařízení.

V diskusi měl připomínku pan Pavel Král ohledně stavu veřejné cesty  na Chlumu k lesu, kterou  rozjezdili nákladní auta  při těžbě dřeva  a neopravili ji.

Na závěr starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Se zněním usnesení souhlasilo všech sedm členů zastupitelstva obce.

 

 

 

Usnesení  č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 10.6. 2005  v „Hostinci nad lipami „ ve Smilovicích.

 

Zastupitelé berou na vědomí:

 

Zastupitelé obce schvalují: